V? Asia Package Travel

Công ty TNHH Du l?ch tr?n gói Á Châu là m?t trong nh?ng công ty l? hành hàng ??u cung c?p m?t lo?t các tour du l?ch kh?p châu Á v?i s? l?a ch?n phong phú có th? ?áp ?ng yêu c?u ?a d?ng c?a khách du l?ch ??a ph??ng và qu?c t?.

V?i ph??ng châm khách hàng là trung tâm, chúng tôi luôn c? g?ng ?? mang ??n cho quý khách tr?i nghi?m du l?ch tuy?t v?i nh?t ch? c?n b?n mang ba lô và ??ng hành cùng chúng tôi.

T?i Du l?ch tr?n gói Á Châu, quý khách s? có ???c thông tin chi ti?t c?a các ?i?m ??n, nhi?u ý t??ng h?p d?n v? nh?ng th? c?n xem và nh?ng ?i?u c?n làm, bên c?nh ?ó là ki?n ??th?c thú v? v? n?n v?n hóa ?a d?ng c?a châu Á.

Asia Gói Travel cung c?p các ch??ng trình du l?ch và d?ch v? khác thông qua website www.asiapackagetravel.com cho khách hàng t? c? th? tr??ng ph??ng Tây và ph??ng ?ông.

??a ch?: 69 Lý Nam ??, qu?n Hoàn Ki?m, Hà N?i
S? ?i?n tho?i+84 24 6256 7799
Website: asianpackagetravel.com

Tour du l?ch c?a chúng tôi

Công ty Du l?ch tr?n gói châu Á luôn n? l?c ?em ??n nh?ng giá tr? d?ch v? t?t nh?t cho khách hàng b?t k? k? ngh? c?a b?n dài hay ng?n và có bao nhiêu ng??i tham gia chuy?n ?i. T?i ?ây b?n có th? tìm th?y t?t c? các lo?i hình du l?ch t? l?ch s? và v?n hóa ??n du l?ch m?o hi?m, t? k? ngh? gia ?ình ??n tour du l?ch tr?ng m?t, t? tour du l?ch golf ??n hành trình ?m th?c..

D?ch v? c?a chúng tôi

Công ty Du l?ch tr?n gói châu Á t? hào là doanh nghi?p l? hành v?i các ho?t ??ng kinh doanh trung th?c, công b?ng và h?p lý ?ã ???c xây d?ng qua quá trình cung c?p d?ch v? và s?n ph?m ch?t l??ng cho khách hàng. Ch? l?u trú lí t??ng, h??ng d?n viên chuyên nghi?o, ??i ng? nhân viên thân thi?n và các ho?t ??ng du l?ch thú v? là nh?ng cam k?t c?a chúng tôi v?i khách hàng.
 
Ph??ng th?c thanh toán c?a chúng tôi

T?t c? các giao d?ch ??t và mua ch??ng trình du l?ch v?i Công ty Du l?ch tr?n gói châu Á ???c th?c hi?n và thanh toán tr?c tuy?n d? dàng qua th? tín d?ng (OnePay) và Paypal (chi nhánh Vi?t Nam) ?? ti?t ki?m th?i gian và ti?n b?c c?a quý khách. Phí giao d?ch ? m?c 3% cho th? Tín d?ng và PayPal s? ???c áp d?ng và ph?i ???c thanh toán t? phía khách hàng. Trong tr??ng h?p trì hoãn, chúng tôi s? c? g?ng h?t s?c ?? chuy?n ??t ch? c?a b?n ??n th?i gian c?p nh?t. M?i kho?n phí h?y (n?u có) ???c th?c hi?n theo ph?n ?i?u kho?n và ?i?u ki?n c?a chúng tôi.

Chúng tôi mong mu?n ???c g?i ??n b?n nh?ng l?i chào ?ón n?ng nhi?t nh?t và hãy ?? chúng tôi là m?t ph?n c?a k? ngh? m? ??c c?a b?n!