Du thuy?n La Pinta

Du thuy?n La Pinta

- 10 ?ánh giá

 • -21%

   

  Xem b?n ??

  Du thuy?n La Pinta 2 ngày/ 1 ?êm

  7.4

  5 ph?n h?i - Good

  vi-20% OFF + Free Transfer

  vi-20% OFF + Free Transfer

  Expired on Jan 01 2021


  • HĂNG TOUR vi-Hanoi - vi-Got Pier - vi-Trung Trang Cave + thêm n?a - Hang Sáng và hang T?i - vi-Got Pier - vi-Hanoi
  • KH?I HÀNH/K?T THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LO?I H̀NH DU L?CH Tour du thuy?n
  • MĂ S?N PH?M T31LPT01

  Th?i h?n s? d?ng d?ch v?

  2 days

  Giá m?i ngày

  US$75.0

  From: US$150.0

  You save: US$38.0

  Giá g?c
  US$188.0
  Ti?t ki?m h?n v?i d?ch v? c?a chúng tôi
  - US$38.0
  Giá c?a chúng tôi ??n t?
  US$150.0

 • -11%

   

  Xem b?n ??

  Du thuy?n La Pinta 3 ngày/ 2 ?êm

  7.2

  5 ph?n h?i - Good

  • HĂNG TOUR vi-Hanoi - vi-Got Pier - vi-Cat Ba Island + thêm n?a - vi-Trung Trang Cave - vi-Viet Hai Village - Hang Sáng và hang T?i - vi-Got Pier - vi-Hanoi
  • KH?I HÀNH/K?T THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LO?I H̀NH DU L?CH Tour du thuy?n
  • MĂ S?N PH?M T31LPT02

  Th?i h?n s? d?ng d?ch v?

  3 days

  Giá m?i ngày

  US$94.0

  From: US$283.0

  You save: US$32.0

  Giá g?c
  US$315.0
  Ti?t ki?m h?n v?i d?ch v? c?a chúng tôi
  - US$32.0
  Giá c?a chúng tôi ??n t?
  US$283.0