Du thuy?n Dragon Legend

Du thuy?n Dragon Legend

- 14 ?ánh giá

 • -11%

   

  Xem b?n ??

  Du thuy?n Dragon Legend 2 ngày/ 1 ?êm

  7.5

  7 ph?n h?i - Good

  • HĂNG TOUR vi-Hanoi - vi-Halong international cruise port - vi-Thien Canh Son Cave + thêm n?a - vi-Vung Vieng Fishing Village - vi-Halong international cruise port - vi-Hanoi
  • KH?I HÀNH/K?T THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LO?I H̀NH DU L?CH Tour du thuy?n
  • MĂ S?N PH?M T31DRL01

  Th?i h?n s? d?ng d?ch v?

  2 days

  Giá m?i ngày

  US$101.0

  From: US$203.0

  You save: US$23.0

  Giá g?c
  US$226.0
  Ti?t ki?m h?n v?i d?ch v? c?a chúng tôi
  - US$23.0
  Giá c?a chúng tôi ??n t?
  US$203.0

 • -10%

   

  Xem b?n ??

  Du thuy?n Dragon Legend 3 ngày/ 2 ?êm

  7.3

  7 ph?n h?i - Good

  • HĂNG TOUR vi-Hanoi - vi-Halong international cruise port - V?nh Bái T? Long + thêm n?a - vi-Vung Vieng Fishing Village - vi-Thien Canh Son Cave - vi-Halong international cruise port - vi-Hanoi
  • KH?I HÀNH/K?T THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LO?I H̀NH DU L?CH Tour du thuy?n
  • MĂ S?N PH?M T31DRL02

  Th?i h?n s? d?ng d?ch v?

  3 days

  Giá m?i ngày

  US$111.0

  From: US$333.0

  You save: US$37.0

  Giá g?c
  US$370.0
  Ti?t ki?m h?n v?i d?ch v? c?a chúng tôi
  - US$37.0
  Giá c?a chúng tôi ??n t?
  US$333.0