T?ng quan

Yangon, Myanmar là thành ph? n?m ? ngã ba sông Yangon và sông Bago, cách v?nh Martaban 30 km. ?ây là thành ph? l?n nh?t và là trung tâm kinh t? v?n hóa c?a Myanmar. Sân bay qu?c t? Myanmar cách trung tâm thành ph? 19 km. Xe buýt là ph??ng ti?n giao thông chính ho?t ??ng trong thành ph? b?i vì h? th?ng ???ng s?t ch? y?u phát tri?n ? các t?nh phía b?c c?a ??t n??c trong khi chính ph? Myanmar ban hành l?nh c?m nh?p kh?u ô tô và ng??i dân không ???c phép ?i xe máy trong thành ph?.

Yangon có khí h?u nhi?t ??i gió mùa, mùa m?a b?t ??u t? tháng 5 và kéo dài cho ??n tháng 10. T? tháng 11 ??n tháng 2 n?m sau là th?i ?i?m lý t??ng ?? du l?ch Yangon vì th?i ti?t r?t ??p, mát m? và khô ráo.

Yangon không có nhi?u trung tâm th??ng m?i và khu vui ch?i gi?i trí hi?n ??i và s?m u?t, tuy nhiên thành ph? thu hút khách du l?ch b?i n?n v?n hóa giàu b?n s?c, công trình ki?n trúc ??c ?áo mang ??m tinh th?n Ph?t Giáo, và nh?ng công viên xanh và h? n??c th? m?ng n?m r?i rác trong thành ph?. Công trình ki?n trúc n?i ti?ng nh?t Yangon là ngôi chùa Shwedagon, ngoài ra thành ph? còn nhi?u ??a ?i?m thu hút du khách khác nh? chùa Sule, b?o tàng qu?c gia Myanmar, chùa Chauk Htat Gyi, công viên Kandawgyi,...