T?ng quan

Là th? ?ô qu?c gia c?a Lào, Viêng Ch?n là m?t trong nh?ng ?i?m ??n n?i ti?ng nh?t trong c? n??c n?m ? khu v?c thoát n??c c?a Mêkong. M?c dù là thành ph? l?n nh?t ? Lào và là trung tâm th??ng m?i và hành chính, thành ph? này v?n ???c ??t l?i m?t cách s?ng khoái. N?u b?n ?ang khám phá l?ch s?, hãy ??n B?o tàng Qu?c gia Lào, m?t trong nh?ng b?o tàng hàng ??u trong khu v?c. B?n c?ng có th? tìm th?y thông tin h?p d?n t?i That Dam Tower. Sau khi dành m?t bu?i chi?u t?i ??n Pha That Luang ho?c ??n Wat Si Saket, b?n s? c?m th?y s? yên bình và t?nh l?ng. ?? chiêm ng??ng khung c?nh ??p nh? tranh v? và ki?n ??th?c tôn giáo, hãy ghé th?m ??n Haw Phra Kaew và ??n Wat Si Muang.

N?u b?n ?ã s?n sàng cho m?t hành trình khám phá l?ch s?, hãy ??n B?o tàng Qu?c gia Lào, m?t trong nh?ng b?o tàng hàng ??u c?a khu v?c. Nh?ng ng??i ?am mê l?ch s? ch?c ch?n s? b? thu hút b?i nh?ng thông tin h?p d?n ???c tìm th?y t?i That Dam.

Viêng Ch?n là n?i có nhi?u tòa nhà ??p nh? t??ng ?ài. Du khách ??n Viêng Ch?n nên dành th?i gian ??n th?m ?ài t??ng ni?m Patuxay và T??ng Chao Fa Ngum, hai trong s? nh?ng ki?n ??trúc l?ch s? ?n t??ng c?a vùng ??t này.

N?u b?n ?ang tìm ki?m nh?ng món ?? ??c ?áo, ??ng ng?n ng?i ??n Trung tâm mua s?m Talat Sao và ch? ?êm Ban Anou. ?ây là hai trung tâm mua s?m n?i ti?ng trong khu v?c này.