T?ng quan

N?m ? ?ông Nam Á giáp Bi?n ?ông, Vi?t Nam luôn là l?a ch?n hàng ??u c?a khách du l?ch trên toàn th? gi?i b?i phong c?nh ngo?n m?c và n?n v?n hóa ??c tr?ng. Mi?n B?c Vi?t Nam có b?n mùa: mùa ?ông (tháng 12), mùa xuân (tháng 3 - 4), mùa hè (tháng 5 - tháng 7) và mùa thu (tháng 8-11). Mi?n Trung Vi?t Nam có nhi?t ?? ?m áp quanh n?m trong khi mi?n Nam Vi?t Nam có mùa m?a t? tháng 5 ??n tháng 10 và mùa khô t? tháng 11 ??n tháng 4.

Du l?ch kh?p Vi?t Nam, b?n có th? tìm th?y nh?ng nét ??c s?c c?a t?ng vùng: Th? ?ô Hà N?i v?i nh?ng di tích l?ch s? và ?m th?c h?p d?n, thành ph? H? Chí Minh nh?n nh?p v?i nh?ng công trình ki?n ??trúc ?n t??ng và nh?ng khu gi?i trí h?p d?n, hay ph? c? H?i An yên bình v?i nh?ng ho?t ??ng v? ?êm tuy?t v?i. V?nh H? Long - m?t trong b?y k? quan c?a th? gi?i là ?i?m ??n n?i ti?ng nh?t ? Vi?t Nam v?i c?nh quan tuy?t ??p và nh?ng hang ??ng tráng l?. N?u b?n ?ang tìm ki?m nh?ng bãi bi?n, hãy ??n Phú Qu?c, M?i Né, Nha Trang ho?c ?à N?ng. Khu v?c mi?n núi ? mi?n B?c Vi?t Nam (Sa Pa, Hà Giang, Mù Cang Ch?i) là nh?ng n?i tuy?t v?i mà b?n có th? chiêm ng??ng nh?ng cánh ??ng lúa b?c thang vào mùa thu ho?ch và tìm hi?u v? n?n v?n hóa thú v? c?a các dân t?c. ??ng b?ng sông C?u Long c?ng là m?t ?i?m ??n không th? b? qua ? mi?n Nam Vi?t Nam v?i nh?ng khu ch? n?i ??c ?áo.

Vi?t Nam c?ng n?i ti?ng v?i n?n ?m th?c tuy?t v?i. Ph?, bánh mì, xôi, c?m t?m, ch? giò, v.v... là nh?ng món ?n nh?t ??nh b?n ph?i th? khi ?i du l?ch Vi?t Nam.