T?ng quan

N?m ? mi?n Trung Vi?t Nam, Qu?ng Bình là m?t trong nh?ng ?i?m ??n yêu thích c?a khách du l?ch v?i m?t s? l??ng l?n các ?i?m tham quan n?i ti?ng cùng nh?ng bãi bi?n cát tr?ng tr?i dài. Qu?ng Bình vinh d? ???c t?ng m?t lo?t các hang ??ng bí ?n thu hút các b?n tr? yêu thích khám phá. H? th?ng sông su?i k?t h?p v?i nh?ng dãy núi ?á vôi t?o ra m?t làn n??c màu xanh ng?c bích k? l?, làm say mê b?t c? ai ?ã t?ng du l?ch m?t l?n.
Nh?ng ?i?m ??n hàng ??u mà b?n không nên b? qua khi ?i du l?ch là c?n cát Quang Phú, su?i Mo?c, hang T?i và bãi bi?n Nh?t Lê. Ngoài ra, Qu?ng Bình còn có ngu?n h?i s?n t??i s?ng và ?m th?c ??a ph??ng v?i r?t nhi?u nhà hàng trong ?ó ph?n l?n n?m ? trung tâm ??ng H?i.
?? ??n ?ây, b?n có vài s? l?a ch?n bao g?m tàu ??h?a, xe khách, tàu ho? và máy bay nh?ng ti?n l?i nh?t là b?ng máy bay.
Th?i gian t?t nh?t ?? th?m Qu?ng Bình là trong nh?ng tháng mùa khô t? tháng 4 ??n tháng 8. Mùa m?a b?t ??u t? tháng 9 và kéo dài ??n tháng 3.
Trong vài n?m qua, t?nh ?ã ???c ??u t? nhi?u ?? c?i thi?n c? s? h? t?ng và d?ch v? nh?m s?n sàng ph?c v? khách du l?ch.