T?ng quan

Phnom Penh ???c g?i là Krong Chaktomuk ho?c Krong Chaktomuk Serimongkul là th? ?ô c?a Campuchia. ?ây là thành ph? l?n nh?t và ?ông dân nh?t ? Campuchia và là qu?c gia hàng ??u v? kinh t?, công nghi?p và v?n hóa. 

???c ca ng?i là hòn ng?c c?a châu Á, Phnom Penh ???c ch?n là th? ?ô qu?c gia k? t? th?i Pháp thu?c Campuchia, gi? ?ây nó v?n là công trình ki?n trúc Pháp ??p nh?t cùng v?i Xiêm Ri?p và Sihanoukville. Thành ph? này là m?t trong ba ?i?m du l?ch th? gi?i và n?i ??a quan tr?ng ? Campuchia.

Thành ph? Phnom Penh n?m bên b? sông Tonle Sap, sông Mê Kông và sông Bassac v?i dân s? 1,5 tri?u ng??i. Phnom Penh n?m trong khu v?c khí h?u khô và ?m ??t nhi?t ??i. Th?i ti?t ? n?i này nóng quanh n?m. Nhi?t ?? trung bình t? 22 ??n 35 ?? C. Gió mùa tây nam n?i ??a mang theo gió ?m t? v?nh Thái Lan và ?n ?? D??ng t? tháng 5 ??n tháng 10 trong khi gió mùa ?ông b?c mang ??n nh?ng c?n gió khô cho ??t n??c vào mùa khô kéo dài t? tháng 11 ??n tháng 3. 

Khí h?u ? Phnom Penh có hai mùa rõ r?t. Phnom Penh c?ng ???c bi?t ??n v?i ?nh h??ng c?a nó ??i v?i ki?n trúc Khmer m?i. Nó r?t n?i ti?ng v?i Ka Tieu Phnom Penh, m?t món ph? ngon làm nên danh ti?ng c?a ?m th?c thành ph?. Âm nh?c và ngh? thu?t ?ang làm h?i sinh Campuchia. Thành ph? này là n?i t? ch?c m?t s? s? ki?n âm nh?c và là trung tâm gi?i trí l?n nh?t c?a ??t n??c. Có hai b?o tàng ???c ghé th?m nhi?u nh?t trong thành ph? bao g?m b?o tàng Qu?c gia và b?o tàng Di?t ch?ng Tuol Sleng.