T?ng quan

Mai Châu là m?t huy?n mi?n núi c?a t?nh Hòa Bình, giáp M?c Châu c?a t?nh S?n La ? phía b?c, Pù Luông c?a t?nh Thanh Hóa ? phía nam, huy?n ?à B?c ? phía b?c và huy?n Tân L?c ? phía ?ông.

Mai Châu là m?t thung l?ng xinh ??p n?m gi?a dãy núi Tây B?c hùng v?. Không n?i ti?ng nh? cao nguyên M?c Châu g?n ?ó, Mai Châu v?n th? hi?n m?t v? ??p ti?m ?n khi?n m?i du khách khi ??n ?ây ??u c?m th?y choáng ng?p và mu?n quay l?i.

???c bao quanh b?i nh?ng ng?n núi nên th?i ti?t ? Mai Châu th??ng khô thoáng quanh n?m. ??c bi?t, vào mùa ?ông t? tháng 10 ??n tháng 12, không khí ? Mai Châu mát m? và d? ch?u ?? du khách có th? th??ng th?c khung c?nh tuy?t v?i c?a hoa ?ào tr?ng và hoa m?n. Ngoài ra, tháng 3 và tháng 4 là th?i ?i?m hoa ban n? và th?i ti?t c?ng khá thu?n l?i. ??n v?i Mai Châu l?n này, khách du l?ch s? tham gia nhi?u l? h?i truy?n th?ng c?a các dân t?c thi?u s? t?i ?ây.

Du khách có th? ??n Mai Châu vào b?t k? mùa nào. Không có ??i chè mênh mông nh? M?c Châu, không có hoa ki?u m?ch nh? Hà Giang hay thác B?n Gi?c hùng v? nh? B?c K?n nh?ng Mai Châu có v? ??p ??c ?áo và ?áng ng?c nhiên, khi?n m?i ng??i ??n ?ây không th? nào quên ch? v?i m?t vài ??a ?i?m phía sau nh?ng ng?n núi và r?ng mà không ph?i ai c?ng bi?t.