T?ng quan

Hu? là m?t thành ph? c?p qu?c gia c?a Vi?t Nam và nó t?ng là th? ?ô c?a Vi?t Nam d??i tri?u Nguy?n (1802-1945). Ngày nay, thành ph? t?p trung vào nhi?u khía c?nh c?a mi?n Trung nh? v?n hóa, chính tr?, y t?, giáo d?c, du l?ch và khoa h?c, v.v… Các ??a ?i?m n?i b?t ? ?ây là sông H??ng và di s?n c?a tri?u ??i phong ki?n.
H?n n?a, thành ph? có n?m di s?n ???c UNESCO công nh?n t?i Vi?t Nam: qu?n th? di tích c? ?ô Hu? (1993), Nhã Nh?c (nh?c cung ?ình Hu?) (2003), m?c b?n tri?u Nguy?n (2009), Châu b?n tri?u Nguy?n (2014), và th? v?n trên ki?n ??trúc cung ?ình Hu? (2016). Hu? là m?t trong ba thành ph? l?n nh?t ? B?c Trung B? và là m?t trong nh?ng thành ph? l?n nh?t ? Vi?t Nam.
Thu?n Hoá - Phú Xuân - Hu? có l?ch s? hình thành và phát tri?n kho?ng 7 th? k? (t? n?m 1306). Trong m?t th?i gian dài, thành ph? ?ã tích h?p các giá tr? v?t ch?t và tinh th?n quý giá ?? t?o ra m?t truy?n th?ng v?n hóa ? Hu?. V?n hóa Hu? ???c t?o ra b?i tính cách ??c bi?t c?a tinh th?n ?a d?ng v? ch?ng lo?i, phong phú và ??c ?áo v? n?i dung, th? hi?n trong nhi?u l?nh v?c nh? v?n h?c, âm nh?c, ngh? thu?t, phong t?c, l? h?i, hành vi, ?n - m?c - s?ng, phong cách giao ti?p và l?i s?ng, v.v.