T?ng quan

T? 400 n?m tr??c, H?i An ?ã là m?t c?ng buôn bán s?m u?t cho các th??ng nhân t? kh?p n?i trên th? gi?i, t?o ra m?t n?n v?n hóa ?a d?ng, dung hòa v?n hóa ph??ng ?ông và ph??ng Tây. Ngày nay, H?i An là m?t trong nh?ng thành ph? c? hi?m hoi còn l?u gi? kho báu thiêng liêng nh?t c?a nó.
N?m 1999, H?i An ???c UNESCO công nh?n là Di s?n Th? gi?i.
H?i An luôn là l?a ch?n hàng ??u c?a khách du l?ch t?i Vi?t Nam vì nhi?u lý do. Th? tr?n nh? này là m?t giao ?i?m c?a v?n hóa ph??ng ?ông - ph??ng Tây, s? k?t h?p tinh túy c?a Vi?t Nam, Trung Qu?c, Nh?t B?n và châu Âu trong c? ?m th?c, ki?n ??trúc cho ??n truy?n th?ng c?a ng??i dân ??a ph??ng.
Th?i gian t?t nh?t ?? tham quan H?i An là vào mùa khô kéo dài t? tháng 1 ??n tháng 7. Vào ngày 14 âm l?ch hàng tháng, th? tr?n c? ???c th?p sáng b?ng nh?ng chi?c ?èn l?ng l?p lánh và ??y màu s?c. Vào ngày ?ó, nh?ng con ph? c? và hai bên sông Hoài tràn ng?p nh?ng giai ?i?u c?a nh?ng bài hát truy?n th?ng, trò ch?i dân gian và nh?ng món ?n truy?n th?ng không th? thi?u.
H?i An c? kính và yên bình luôn chào ?ón khách du l?ch t? kh?p n?i trên th? gi?i ??n và khám phá.