T?ng quan

V?nh H? Long n?m ? phía tây v?nh B?c B?, cách Hà N?i kho?ng 170 km. V?nh H? Long có t?ng di?n tích 1.553 km2, bao g?m 1.969 hòn ??o l?n nh? và hai v?nh n?i ti?ng: V?nh Bái T? Long ? phía ?ông và v?nh Lan H? n?i có ??o Cát Bà ? phía nam.

V?nh H? Long n?i ti?ng v?i h? th?ng ??o ?á và hang ??ng tráng l?. Có hàng tr?m hòn ??o ?á n?i ?ây, trong ?ó m?i hòn ??o có hình d?ng s?ng ??ng khác nhau nh? hòn ??u Ng??i, hòn R?ng, hòn Lã V?ng, hòn Mái, ??o L? H??ng, ??o Cóc. ?n trong nh?ng hòn ??o ?á là nh?ng hang ??ng k? v? g?n li?n v?i nhi?u truy?n thuy?t k? di?u nh? hang Thiên Cung, hang ??u G?, hang S?ng S?t, hang Trinh N?, ??ng Tam Cung. ?ây th?c s? là t?o hoá c?a t? nhiên trên trái ??t.

V?nh H? Long ???c bi?t ??n không ch? là Di s?n Th? gi?i mà còn là m?t trong nh?ng k? quan thiên nhiên n?i ti?ng nh?t th? gi?i. V?i nhi?u c?nh quan ??p, h? ??ng th?c v?t phong phú v?i ý ngh?a kh?o c? và ??a ch?t tuy?t v?i g?n li?n v?i giá tr? v?n hóa và l?ch s?, V?nh H? Long ???c coi là m?t trong nh?ng ?i?m ??n n?i ti?ng nh?t c?a Vi?t Nam v?i khách du l?ch n??c ngoài.