T?ng quan

?à N?ng n?m ? vùng ??t Qu?ng (bao g?m các t?nh Qu?ng Nam và Qu?ng Ngãi), n?i c? dân c? x?a c?a v?n hóa Sa Hu?nh ?ã ??nh c? t? hàng ngàn n?m tr??c. Cao nguyên Qu?ng Nam ?ã nuôi d??ng m?t n?n v?n minh lúa n??c và dâu t?m n?i ti?ng. Ng??i Sa Hu?nh không ch? là dân nông nghi?p mà h? còn th?c hi?n các ho?t ??ng th??ng m?i và vi?c làm ?n ?i bi?n b?ng thuy?n khá phát tri?n vào th?i ?i?m ?ó.
Ngày nay, ?à N?ng là m?t thành ph? trung tâm, n?m ? khu v?c Nam Trung B? c?a Vi?t Nam, c?ng là trung tâm kinh t?, tài chính, chính tr?, v?n hóa, du l?ch, xã h?i, giáo d?c, ?ào t?o, khoa h?c, công ngh?, y t? chuyên ngành c?a mi?n Trung - Tây Nguyên và c? n??c. ?à N?ng là thành ph? quan tr?ng nh?t ? mi?n Trung Vi?t Nam, m?t trong n?m thành ph? trung tâm c?a Vi?t Nam, và thành ph? lo?i I cùng v?i H?i Phòng và C?n Th?.
?à N?ng là m?t thành ph? có ti?m n?ng phát tri?n du l?ch, m?t trung tâm du l?ch l?n c?a ??t n??c. N?m 2016, ?à N?ng l?t vào top 10 ?i?m ??n ? châu Á b?i ??c gi? c?a t?p chí Smart Travel Asia. N?m 2018, ?à N?ng c?ng ?ã l?t vào danh sách nh?ng ?i?m ??n mà m?i ng??i nên ghé th?m tr??c khi nó tr? nên quá n?i ti?ng trên t?p chí Business Insider. Th?i ?i?m lý t??ng ?? tham quan ?à N?ng là vào mùa khô t? tháng 1 ??n tháng 7. ??c bi?t, th?i ti?t ??p nh?t là t? tháng 2 ??n tháng 5 c?c k? d? ch?u và mát m? v?i m?a ít, thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n và khám phá.