T?ng quan

Vang Vieng là m?t th? tr?n bên b? sông Mê Kông ? mi?n Trung Lào. Th? tr?n này n?i ti?ng là m?t trang web ti?c tùng ? Lào trong nhi?u n?m. Có nhi?u ho?t ??ng thú v? ngoài tr?i dành cho khách du l?ch nh? ??p xe leo núi, leo núi, chèo thuy?n kayak, thám hi?m hang ??ng.

Có m?t tr?m xe buýt trong th? tr?n trên hành trình t? th? ?ô Viêng Ch?n ??n Di s?n Th? gi?i c?a thành ph? Luông Pha B?ng. Vang Vieng ?ang h??ng ??n là m?t ?i?m du l?ch ? trung tâm c?a Lào. M?c dù c? s? h? t?ng c?a th? tr?n còn nghèo nàn, nh?ng nó s? h?u khung c?nh tuy?t ??p c?a dòng sông và ?á t?o cho b?n gi?c m? v? Lào nh? m?t ??t n??c lãng m?n và tuy?t ??p.

Nhi?u khách du l?ch ?ã t?ng ?i du l?ch quanh ?ông Nam Á, h? ch?c ch?n ?ã nghe nói v? ???ng ?ng trên sông Nam Song. Có r?t nhi?u quán bar ph?c v? cho các lo?i c? d?c theo dòng sông ???c m? ra b?i nh?ng du khách ba lô theo ch? ngh?a khoái l?c. ??c tính có kho?ng 20 quán bar ???c x?p d?c theo b? sông v?i âm nh?c r?n rã, các trò ch?i u?ng r??u và các trò ??i tr?y do ma túy. Tuy nhiên, th?t không may, ?ã có m?t tai n?n x?y ra khi?n 27 khách du l?ch thi?t m?ng khi ti?c tùng trên sông vào n?m 2011. Chính quy?n ??a ph??ng bu?c ph?i h?n ch? âm l??ng c?a nh?c bar bar và lo?i b? ?u quay bên sông. N?m 2015, 5 quán bar ?ã ???c phép m? c?a tr? l?i ?? ph?c v? khách du l?ch.