T?ng quan

Sihanoukville là m?t t?nh ? phía tây nam Campuchia thu?c v?nh Thái Lan. T?nh l? c?ng chính là Sihanokville và là trung tâm ?ô th? ?ang phát tri?n c?a t?nh. Tên c?a t?nh ???c ??t theo tên c?a vua Norodom Sihanouk, nh?m tôn vinh s? c?ng hi?n c?a nhà vua cho n?n ??c l?p c?a ??t n??c. C?ng n??c sâu c?a Campuchia bao g?m m?t b?n d?u khoáng và m?t c? s? h?u c?n v?n chuy?n.

V? h? th?ng chính tr?, t?nh này ???c chia thành 4 huy?n. M?i trong s? ?ó có ??c tính kinh t? riêng ???c xác ??nh b?i v? trí và tài nguyên thiên nhiên. Ngoài c?ng và ngành du l?ch, ho?t ??ng c?a nhi?u t? ch?c phi chính ph? và các nhà ??u t? qu?c t? ?ã ?óng góp cho s? phát tri?n kinh t? trong th?p k? qua. Các b? ph?n công nghi?p ?ang t?p trung phát tri?n bao g?m ngành v?n t?i và h?u c?n, s?n xu?t quy trình, nông nghi?p và ng? nghi?p, d?t may và th? tr??ng b?t ??ng s?n.

Sihanoukville s? h?u nh?ng hòn ??o và bãi bi?n hoang s? tuy?t ??p n?m trên ??nh Campuchia, thu hút m?t l??ng l?n khách du l?ch qu?c t? và trong n??c. T?nh ?ã n?m trong vùng khí h?u nhi?t ??i gió mùa có hai mùa riêng bi?t là mùa m?a và mùa khô. Nhi?t ?? trung bình dao ??ng t? 14 ?? C ??n 36 ?? C. T?ng l??ng m?a hàng n?m dao ??ng t? 1.000 ??n 1.500 mm, trong khi mùa m?a nhi?u nh?t là t? tháng 8 ??n tháng 9. Trong nh?ng tháng c?a mùa khô, ?? ?m trung bình kho?ng 50% ho?c th?p h?n m?t chút, nh?ng nói chung, nó không ??t t?i h?n 60%.