T?ng quan

Xiêm Ri?p là thành ph? th? ph? c?a t?nh Xiêm Ri?p ? phía tây b?c Campuchia. ?ây là ?i?m ??n du l?ch h?p d?n n?i ti?ng v?i các khu ngh? d??ng và c?a ngõ vào khu v?c Angkor. Tr??c ?ây, Xiêm Ri?p là m?t thành ph? ?ông ?úc, n?i ng??i dân Trung Qu?c và Pháp ??nh c? ? các ???ng ph? trung tâm ?? buôn bán t?o thành Khu ph? c? Pháp v?i s? pha tr?n c?a ki?n trúc ki?u thu?c ??a và Trung Qu?c. Trong thành ph?, có b?o tàng, làng v?n hóa, bi?u di?n múa Apsara truy?n th?ng, c?a hàng l?u ni?m và th? công m? ngh?, v.v ...

Xiêm Ri?p ngày nay là m?t ?i?m du l?ch n?i ti?ng v?i s? l??ng l?n khách s?n, khu ngh? d??ng, nhà hàng. Chúng ???c m? ra ?? ph?c v? khách du l?ch trên ???ng ??n các ??n th? Angkor.Tr??c khi ng??i Pháp ??n Campuchia, Xiêm Ri?p ch? là m?t ngôi làng nh?. Khi các nhà thám hi?m ng??i Pháp phát hi?n ra Angkor vào th? k? 19, ngày càng có nhi?u du khách châu Âu ??n th?m khu ph?c h?p ??n này, và Xiêm Ri?p tr? thành ?i?m d?ng chân ngh? ng?i c?a khách du l?ch. T? th?i ?i?m ?ó, Xiêm Ri?p b?t ??u phát tri?n. Khách s?n Grand dômAngkor ???c xây d?ng và m? c?a vào n?m 1929. Tuy nhiên, do chính sách c?a Khmer ?? c?ng s?n vào nh?ng n?m 70, dân s? c?a thành ph? này ?ã ?i xu?ng và h?u h?t ng??i dân thành th? bu?c ph?i chuy?n ??n vùng nông thôn. K? t? s? s?p ?? c?a t? ch?c k? l? này, s? ?n ??nh ?ã quay l?i và m?t ngành du l?ch tr? hóa ?ã h?i sinh thành ph? và t?nh này.

Xiêm Ri?p ngày nay là m?t c?a ngõ vào Di s?n Th? gi?i Angkor Wat. Trong nh?ng n?m g?n ?ây, Xiêm Ri?p ?ã ???c x?p h?ng trong top 10 cho ?i?m ??n t?t nh?t t?i ch? dành cho khách du l?ch do TripAdvisor, t?p chí Wanderlust và Travel + Leisure công b?.