T?ng quan

Sam Neua là thành ph? th? ph? c?a t?nh Huaphan ? phía ?ông b?c c?a Lào. ?ôi khi tên c?a thành ph? này ???c phiên âm là Xam Neua ho?c Samneua, ?ây là m?t trong nh?ng qu?c gia mà ng??i ph??ng Tây ít vi?ng th?m nh?t.

Sam Neua n?m trên m?t thung l?ng thu?c t?nh Huaphan. C? dân c?a thành ph? ch? y?u là ng??i Lào, ng??i Vi?t Nam, Tai Dam, Tai Daeng và Tai Lu. Ngôn ng? chính th?c ???c s? d?ng trong thành ph? này là ngôn ng? Lào, trong khi các nhóm thi?u s? c?a ng??i Vi?t, ng??i Mông, v.v ... nói ngôn ng? c?a h?. Ti?ng Pháp v?n ???c nói ? ?ây và ???c d?y trong các tr??ng h?c và ???c s? d?ng trong các công trình công c?ng và chính ph?. Nh?p s?ng hàng ngày c?a ng??i dân ? ?ây khá ch?m và yên bình. Vào sáng s?m, ph? n? ??a ph??ng gi?t qu?n áo bên b? sông và tr? em ?i h?c. Có m?t tr??ng ti?u h?c g?n cây c?u chính b?c qua sông. Có m?t tr?i c?i t?o C?ng s?n ? Sam Neua, t?ng là th? ?ô c?a Pathet Lào trong tr?n chi?n n?i chi?n Lào ? Lima 85. G?n các tr?i t? n?n Pathet Lào, các hang ??ng Viengxay là n?i chính ph? Lào hy v?ng qu?ng bá nh? m?t ??a ?i?m du l?ch nh? ???ng h?m C? Chi c?a Vi?t Nam và ?ài t??ng ni?m Killing Field c?a Campuchia. Nó n?m g?n khu b?o t?n qu?c gia Nam Et-Phou Louey. Du l?ch ? Sam Neua ?ang phát tri?n r?t nhanh, vì v?y có m?t s? nhà ngh? ? Sam Neua ?? ?áp ?ng nhu c?u ngày càng t?ng c?a khách du l?ch. Có nh?ng chuy?n bay b?t th??ng t? Viêng Ch?n ??n Sam Neua ???c khai thác b?i Lao Skyway. T? Vi?t Nam, khách du l?ch có th? ??n th?m Sam Neua qua c?ng qu?c t? ? t?nh Ngh? An ? b? bi?n phía b?c mi?n trung Vi?t Nam.