T?ng quan

Qu?ng Nam là m?t t?nh thu?c vùng Duyên h?i Nam Trung B?, Vi?t Nam. Qu?ng Nam là vùng ??t giàu truy?n th?ng v?n hóa v?i hai di s?n v?n hóa th? gi?i là ph? c? H?i An và thánh ??a M? S?n. Qu?ng Nam còn là vùng ??t ??a linh nhân ki?t, n?i s?n sinh ra nhi?u ng??i con ?u tú cho ??t n??c. V?i di?n tích 10,438 km² và dân s? trung bình h?n 1.480 tri?u ng??i (2015), Qu?ng Nam ??ng th? 6 v? di?n tích, th? 19 v? dân s? trong s? 63 t?nh, thành ph? c?a Vi?t Nam.

Qu?ng Nam còn l?u gi? n?n v?n hoá Ch?m-pa ??c ?áo và nét giao thoa v?n hoá v?i bên ngoài. Du l?ch Qu?ng Nam không ch? có di s?n th? gi?i ph? c? H?i An và Thánh ??a M? S?n… mà còn s? h?u vô cùng nhi?u nh?ng bãi bi?n ??p, nh?ng khu du l?ch sinh thái và ??a ?i?m du l?ch h?p d?n du khách khác.

Qu?ng Nam có 2 mùa là mùa m?a r?i vào kho?ng tháng 9 – tháng 12, nhi?u bão và l? quét ?? b?. Các b?n nên ??n ?ây vào t?m tháng 4 ??n tháng 8 là ??p. Vào ngày 1 & 14 Âm l?ch hàng tháng, nh?t là d?p r?m Trung thu thì các con sông ??c bi?t là sông Hoài ? H?i An s? ng?p tràn ?èn hoa ??ng r?t ??p m?t.