T?ng quan

Pyin Oo Lwin n?m trên cao nguyên Pyin Oo Lwin phía nam ti?u bang Shan cách Mandalay 70 km v? phía ?ông. ?ây là ?i?m cu?i c?a cao nguyên Shan, ??a hình ch? y?u là ??i núi th?p, xen k? các ??ng c?, và thung l?ng sông v?i ?? cao trung bình trên 1,000 mét. Tên c? c?a Pyin Oo Lwin là May Myo, có ngh?a là con ???ng c?a ngài May (May là tên v? quan ch?c ng??i Anh ??u tiên ? ?ây).

Pyin Oo Lwin n?i ti?ng v?i các khu v??n th?c v?t nh? khu v??n Kandawgyi, v??n th?c v?t May Myo r?ng 142 héc ta, thác n??c Pwekauk; t?t c? ??u n?m trong khu b?o t?n t? nhiên May Myo. Khí h?u ? khu b?o t?n khá ôn hòa v?i m?c nhi?t t? 20 - 32 ?? C, bu?i t?i h?i se l?nh, vì khí h?u mát m? nên n?i ?ây r?t thích h?p cho s? sinh tr??ng c?a các loài hoa, ? ?ây hi?n có hàng ngàn loài hoa bung n? quanh n?m. ? trung tâm khu b?o t?n t? nhiên May Myo có m?t ng?n tháp r?t ??p cao kho?ng 10 mét, ? ?ây có m?t khu tri?n lãm tr?ng bày các lo?i phong lan và côn trùng ???c ng??i Anh tìm th?y xung quanh khu v?c này.

Th? tr?n Pyin Oo Lwin nh? nh?n và yên bình v?i nh?ng ngôi nhà mang ??m phong cách ki?n trúc Anh, chúng là nh?ng ngôi nhà ???c xây d?ng b?i ng??i Anh t? th? k? tr??c và ?ã t?ng ???c nh?ng ng??i lính Anh s? d?ng nh? là n?i ngh? ng?i, th? giãn; ngày nay nh?ng ngôi nhà này ???c s? d?ng làm các nhà hàng, quán bar ph?c v? du khách.