T?ng quan

Phuket là m?t hòn ??o xinh ??p ngoài kh?i ? b? bi?n phía nam Thái Lan. ?ây là hòn ??o l?n nh?t Thái Lan v?i chi?u dài 48 km và chi?u r?ng 21 km ??m mình trên bi?n Andaman ? ?n ?? D??ng.

Phuket cách 862 km t? phía nam c?a Bangkok. Phuket tr??c ?ây giàu có b?i thi?c, cao su và có m?t n?n v?n hóa phong phú nh? các ho?t ??ng buôn bán trong quá kh? khi các tàu t? Trung Qu?c và ?n ?? ??n hòn ??o này ?? giao d?ch. Vì v?y, ?ây t?ng là m?t trong nh?ng tuy?n giao d?ch sôi ??ng nh?t gi?a ?n ?? và Trung Qu?c c?ng nh? nhi?u qu?c gia trên th? gi?i.

Trong th?i hi?n ??i, Phuket ?ang nghiêng v? phát tri?n du l?ch và g?t hái ???c nhi?u thành t?u khi th??ng hi?u du l?ch Phuket tr? nên r?t ph? bi?n trên b?n ?? du l?ch th? gi?i, tr? thành t?nh giàu có nh?t Thái Lan. Nh? nh?ng bãi bi?n n?ng nhi?t ??i tuy?t ??p nép mình trong ??i d??ng xanh và nh?ng hàng cây d?a trên b?, Phuket là thiên ???ng ngh? d??ng n?i ti?ng nh?t ? Thái Lan trong nh?ng n?m g?n ?ây. Th?t không may, vào n?m 2004, Phuket ?ã b? m?t c?n sóng th?n m?nh t? ??i d??ng Indiana phá h?y g?n nh? toàn b? hòn ??o và gi?t ch?t hàng ngàn ng??i dân ??a ph??ng và khách du l?ch. Do n? l?c c?a chính ph? Thái Lan, g?n nh? không có b?ng ch?ng nào v? thi?t h?i t?i hòn ??o này. H?u h?t các bãi bi?n ? Phuket n?m ? phía tây c?a hòn ??o, trong khi th? tr?n Phuket ? phía tây nam và sân bay ? phía b?c, nh?ng b?n s? không m?t nhi?u th?i gian ?? di chuy?n vì h? th?ng ???ng b? ? ?ây khá hi?n ??i và tr?n tru.