T?ng quan

???c xây d?ng vào cu?i nh?ng n?m 1970, Phonsavan là th? ph? c?a t?nh Xieng Khouang ? phía ?ông b?c Lào, là c?a ngõ c?a các ??a ?i?m c?a Cánh ??ng ch?t. ???c bi?t ??n v?i cái tên "??i thiên ???ng", vùng ??t này có r?t nhi?u c?nh ??p, vùng nông thôn v?i nh?ng ng?n ??i xanh ??p nh? tranh v? và r?ng thông.

Phonsavan có khí h?u c?n nhi?t ??i ?m ???c ?i?u ti?t b?i ?? cao. B?n có th? ?i du l?ch ? ?ó b?t c? lúc nào trong n?m. Th?i ti?t ?m áp và ?m ??t vào mùa hè và m?t chút khô vào mùa ?ông. Nhi?t ?? trung bình trong nh?ng tháng nóng nh?t (tháng 6) là 23,6 ?? C trong khi nhi?t ?? trung bình tháng 12 (tháng l?nh nh?t) là 14,8 ?? C.

N?u b?n yêu thích mua s?m, ?ây s? là m?t n?i lý t??ng cho b?n. B?n có th? ch?n và mua r?t nhi?u món quà ý ngh?a ???c làm t? g? và l?a ??a ph??ng cho gia ?ình và b?n bè. Các s?n ph?m chính cho khách du l?ch ???c th?c hi?n b?i các ngh? nhân và công nhân d?t may n?i ti?ng. N?u b?n là ng??i ?am mê th? thao, hãy th? các ho?t ??ng nh? ??p xe leo núi ho?c leo núi khi ??n ?ó. ?i xe ??p ho?c xem chim c?ng là nh?ng ho?t ??ng thú v? mà b?n không nên b? l?. ?i?m thu hút n?i ti?ng nh?t ? Phosavan c?ng nh? ? Lào là Cánh ??ng Ch?t. Chi?u r?ng c?a ??ng b?ng lên t?i hàng ngàn mét v?i nhi?u lo?i ?á c? khác nhau. Có nh?ng cái chum cao t?i 5 mét và n?ng t?i 14 t?n. Tu?i th? nh?ng chi?c l? bí ?n này có th? là 1500-2000 tu?i. Hang Tham Xang là m?t ?i?m ??n n?i ti?ng khác ? ?ó.