T?ng quan

Pattaya là m?t thành ph? n?m ? b? bi?n phía ?ông c?a v?nh Thái Lan, cách Bangkok kho?ng 165 km v? phía ?ông nam, thu?c t?nh Chon, phía ?ông Thái Lan. ?ây là m?t trong nh?ng trung tâm du l?ch l?n nh?t ? Thái Lan v?i 5 tri?u du khách trong n?m 2004. Thành ph? có 95.000 c? dân ??ng ký vào n?m 2004. Pattaya là m?t khu ?ô th? t? tr? n?m trên toàn b? Nong Prue và Na Klua c?ng nh? m?t ph?n c?a Huai Yai và Nong Pla Lai. Pattaya còn là trung tâm c?a Pattaya-Chon Buri - khu v?c ?ô th? c?a t?nh Chon Buri v?i t?ng dân s? kho?ng 1.000.000 ng??i.

Ngoài nh?ng bãi bi?n tuy?t ??p, hòn ??o này còn n?i ti?ng v?i nh?ng ch??ng trình Sex Show ??c ?áo. Pattaya ???c chia thành ba khu v?c, trong ?ó m?i khu v?c có m?t tr?m xe buýt l?n và ?ông ?úc. Naklua là khu v?c phía b?c c?a Pattaya, yên t?nh và ít ?n ào, nh?ng bãi bi?n này nông và nhi?u bùn. ? gi?a Pattaya là trung tâm và là ?i?m h?p d?n nh?t v?i hai con ???ng dài ch?y d?c bãi bi?n, nh?ng cây d?a cao vút, quán bar, ánh ?èn nhi?u màu s?c và b?u không khí sôi ??ng. Cu?i cùng là Ph? ?i b? vô cùng r?c r? s?c màu và lung linh vào ban ?êm. Jomtien là khu v?c phía nam n?m ? phía bên kia c?a dãy núi v?i nh?ng nhà hàng th? m?ng n?m sát bãi bi?n.