T?ng quan

Bãi bi?n Patong là m?t bãi bi?n r?t n?i ti?ng n?m ? phía tây thành ph? Phuket và phía b?c Karon, mi?n nam Thái Lan. ?ây là m?t thiên ???ng du l?ch bi?n v?i ??y ?? ti?n nghi và các ho?t ??ng th? thao trên bãi bi?n. Hàng n?m, bãi bi?n Patong ?ón hàng tri?u du khách t? kh?p n?i trên th? gi?i. Bãi bi?n Patong c?ng n?i ti?ng v?i cu?c s?ng v? ?êm và s? ?a d?ng s?c t?c. Ngoài ng??i Thái, trên ??o còn có ng??i Trung Qu?c, Malaysia và ??c bi?t là c?ng ??ng ng??i Vi?t. H?n th? n?a, cái tên Patong g?n li?n v?i bi?t danh c?a thiên ???ng du l?ch sex.

Patong trong ti?ng Anh có ngh?a là bãi chu?i. ?i?u này là do vào ??u nh?ng n?m 1970, Patong có m?t s? l??ng l?n các ??n ?i?n chu?i l?n, v??n lên gi?a nh?ng ng?n núi và nh?ng bãi cát hình vòng cung. Tuy nhiên, ngày nay, các ??n ?i?n chu?i ? Patong ?ang ???c thay th? b?i các khách s?n, siêu th?, trung tâm th??ng m?i và gi?i trí, bi?n thành thiên ???ng du l?ch.

Không gi?ng nh? các bãi bi?n ? Phuket, Patong có m?t lo?t các c? s? bao g?m các môn th? thao d??i n??c nh? l?n bi?n, l??t ván, tr??t n??c, chèo thuy?n, v.v. Có r?t nhi?u c?a hàng chuyên d?ng c? l?n giúp các v?n ??ng viên ??n v?nh ho?c phía tây qu?n ??o Similan n?i Qu?c gia bi?n ???c b?o v?. Ng??i hâm m? ?ánh giá cao bãi bi?n Patong là m?t trong nh?ng khu v?c l?n n?i b?t nh?t ? châu Á v?i n??c bi?n trong v?t và r?t nhi?u loài sinh v?t bi?n.