T?ng quan

Pakse là m?t th? tr?n thu?c t?nh Champasack n?m ? ngã ba sông Xedone và Mekong. Paske giáp v?i nhi?u t?nh c?a Lào nh? Xekong, Salavan, và Attopu, Stung Treng c?a Campuchia ? phía nam và Udon Ratchathani ? phía tây. Cùng v?i v? trí ??a lý thu?n l?i, thành ph? này c?ng là m?t ?i?m thu hút khách du l?ch tuy?t ??p c?a Lào. Tr??c ?ây, trung tâm huy?n là th? ?ô c?a V??ng qu?c Champasak, b? bãi b? vào n?m 1946 khi V??ng qu?c Lào ???c thành l?p. M?c dù h?n n?a th? k? trôi qua, nh?ng giai tho?i v? tri?u ??i ??c tài c?a v? vua này v?n ???c l?u truy?n trong nhân dân.

 

K? t? khi cây c?u h?u ngh? Nh?t B?n-Lào qua sông Mê Kông (Vi?n tr? Nh?t B?n) k?t n?i hai ph?n c?a Champasack v?i t?nh Ubon Ratchathani c?a Thái Lan, Pakse ?ã tr? thành m?t trung tâm th??ng m?i c?a Lào. N?i ? c?a vua Bonum r?i vào dòng sông Mê Kông m? m?ng mà ng??i Pakse th??ng g?i là ngôi nhà v?i 1000 c?a s?. Ngày nay, bi?t th? này g?n nh? còn nguyên v?n và ?ang ???c khai thác nh? m?t khách s?n và ??a ?i?m du l?ch. Các ?i?m tham quan khác ? Pakse là C?u h?u ngh? Nh?t-Lào, Công viên th??ng m?i Dao Vieng, Di s?n th? gi?i c?a Wat Phou.

Pakse c?ng là n?i t? ch?c r?t nhi?u l? h?i ??c ?áo nh? Wat Phou, Pha Vet và Khao Phansa.