T?ng quan

Nyaungshwe n?m ? phía nam bang Shan, Myanmar, g?n v?i h? Inle th? m?ng. Nyaungshwe cách 130 km v? phía ?ông nam Naypyidaw và 16 km v? phía nam Inbawhkon. Thành ph? có kho?ng h?n 1000 dân.

Khí h?u Nyaungshwe khá ôn hòa và ?m áp, mùa ?ông ít m?a, và mùa hè không quá nóng. Nhi?t ?? trung bình n?m ? Nyaungshwe là 21.4 ?? C, l??ng m?a trung bình n?m là 1584 mm.

G?n ?ây, Nyaungshwe tr? thành trung tâm du l?ch m?i c?a Myanmar v?i hàng ngàn khách s?n, nhà hàng m?c lên. H? Inle là m?t trong nh?ng h? n??c ng?t t? nhiên l?n nh?t Myanmar n?m trên ng?n núi cách Yangon 600 km. Quanh h? Inle có r?t nhi?u c?nh ??p cho du khách tham quan và khám phá nh? chùa Phaung Daw Oo, tu vi?n mèo, làng hoa, làng Pa O, làng In Dein,...??c bi?t, ch? n?i Ywama h?p 5 ngày 1 phiên là c? h?i cho du khách khám phá v?n hóa b?n ??a. V? phía nam h? Inle, tàn tích c?a thành ph? c? Indein v?i nh?ng công trình ???c xây b?ng g?ch t? th? k? 11 v?n n?m r?i rác, thu hút trí tò mò c?a du khách.