T?ng quan

Nong Khiaw là m?t ngôi làng thu?c t?nh Luông Pha Bang ? phía b?c c?a Lào. ?ây là m?t ?i?m du l?ch n?i ti?ng thu hút m?t l??ng l?n khách du l?ch vì các tuy?n ???ng ?i b? và ?i xe ??p thú v? g?n làng, c? h?i leo núi c?ng nh? phong c?nh lãng m?n s?ng ??ng.

Cách t?t nh?t ?? ??n ngôi làng này là ?i b?ng thuy?n t? Luông Pha B?ng ho?c Muang Khua g?n biên gi?i Vi?t Nam, nh?ng bây gi? không th?  ?i thuy?n t?i ?ó do vi?c xây d?ng các con ??p trên sông Nam Ô. Ngoài ra còn có m?t con ???ng k?t n?i v?i ngôi làng này t? Pak Mong, ?ó là cách t?t cho khách du l?ch ??n làng. Ngôi làng này n?i ti?ng trong c? n??c vì cây c?u ???c Trung Qu?c t?ng, k?t n?i hai ph?n c?a th? tr?n. Cây c?u mang ??n cho du khách m?t cái nhìn tuy?t v?i v? dòng sông Nam Ou n?i b?n có th? chiêm ng??ng nh?ng t?ng ?á ngo?n m?c v?i nhi?u hình d?ng và kích c? khác nhau, nh?ng ng?n núi xanh và nh?ng ng?n ??i xung quanh.

T?ng là m?t ngôi làng xa xôi c?a ??t n??c, nh? m?t s? công ty l? hành m? v?n phòng du l?ch ? Nong Khiaw trong nh?ng n?m g?n ?ây, th? tr?n này ??t nhiên tr? thành m?t hi?n t??ng du l?ch trong n??c. Các c? quan du l?ch ?ã ?i?u hành m?t s? ho?t ??ng ? ?ây nh? các chuy?n ?i, ?i b? ???ng dài, tham quan sông, x??ng bè tre, ? l?i làng.

??n v?i Nong Khiaw, b?n s? có c? h?i ghé th?m hang Pha Tok, kho?ng 2 km t? th? tr?n. B?n có th? ??n ?ó b?ng thuy?n ho?c xe buýt. Hang ??ng n?m ? trung tâm c?a m?t vách ?á vôi mà trong chi?n tranh ?ông D??ng l?n th? hai, nh?ng ng??i lính Pathet Lào ?ã b? ?n gi?u. B??c vào hang, b?n ph?i leo qua nh?ng b?c thang bê tông d?c ??ng. Phí vào c?a ???c thu d??i chân núi n?i b?n có th? m??n m?t ng?n ?u?c. Hang Pha Kuang c?ng là m?t hang ??ng ??p trong khu v?c ?òi h?i nhi?u th? l?c h?n ?? chinh ph?c.