T?ng quan

N?m ? m?i phía nam c?a ??ng b?ng sông H?ng ? phía b?c Vi?t Nam, t?nh Ninh Bình là m?t vùng ??t v?n hóa truy?n th?ng phong phú v?i v? ??p thiên nhiên và l?ch s? lâu ??i. Vùng này t?ng là th? ?ô c?a ba tri?u ??i Vi?t Nam vào th? k? th? 10 tr??c khi chuy?n ??n Hà N?i d??i tri?u Lý vào th? k? th? 11. Vì v?y, Ninh Bình có r?t nhi?u ti?m n?ng ?? phát tri?n du l?ch, và trên th?c t?, t?nh này ???c coi là m?t Vi?t Nam thu nh?.

Ninh Bình n?m ? ?i?m giao nhau c?a ba vùng ??a lý c?a Vi?t Nam là tây b?c, ??ng b?ng sông H?ng và b? bi?n phía b?c. T?nh giáp v?i Hòa Bình ? phía b?c, Nam ??nh ? phía b?c và phía ?ông, Thanh Hóa ? phía tây và v?nh B?c B? ? phía ?ông nam. T?nh ch? cách Hà N?i 93 km.

Có ba ??a hình chính ? t?nh Ninh Bình, trong ?ó, vùng núi phía tây b?c g?m 4 huy?n Nho Quan, Gia Vi?n, Hoa L?, Tam ?i?p, vùng ven bi?n ? phía ?ông nam bao g?m huy?n Kim S?n và Yên Khánh. Thành ph? Ninh Bình thu?c khu v?c chuy?n ti?p.

T?nh Ninh Bình có ti?m n?ng du l?ch l?n nh? s? h?u nhi?u phong c?nh ??p và di tích v?n hóa nh? c? ?ô Hoa L?, th? ?ô c?a nhà n??c phong ki?n ??u tiên c?a Vi?t Nam, chùa Bái ?ính - ngôi chùa l?n nh?t ?ông Nam Á, th?ng c?nh Tràng An, Tam C?c-Bích ??ng, v??n qu?c gia Cúc Ph??ng, nhà th? ?á Phát Di?m, v.v.