T?ng quan

Mandalay là thành ph? l?n th? hai c?a Myanmar v?i dân s? kho?ng 927,000 ng??i n?m 2005. Thành ph? là kinh ?ô c?a tri?u ??i Burmese trong quá kh? và là th? ph? c?a bang Mandalay. Mandalay n?m cách Yangon 716 km v? phía b?c trong vùng ??t khô h?n c?a Myanmar.

Mandalay có khí h?u c?n nhi?t ??i. Mùa ?ông khô và l?nh kéo dài t? tháng 10 ??n tháng 2 n?m sau và mùa hè b?t ??u t? tháng 3 ??n tháng 5. Du khách có th? ??n Mandalay b?t c? th?i ?i?m nào trong n?m b?i vì m?i mùa ? Mandalay ??u mang m?t v? ??p riêng bi?t.

Khi ??n v?i thành ph? xinh ??p Mandalay, du khách s? b? chinh ph?c b?i v? ??p tuy?t m? c?a nh?ng h? n??c trong xanh, nh?ng ngôi ??n c? kính và v?n hóa ??c ?áo. M?t trong nh?ng ?i?m du l?ch h?p d?n nh?t Mandalay là c?u Ubein- cây c?u g? dài nh?t th? gi?i v?i chi?u dài 1,2 km, bên c?nh ?ó, Hsinbyume, Mingun Pahtodawgyi, cung ?i?n Mandalay c?ng là nh?ng n?i du khách nh?t ??nh ph?i ghé th?m.