T?ng quan

Luang Prabang là m?t huy?n ? phía b?c Lào, n?m cách Viêng Ch?n 425 km v? phía b?c g?n sông Mê Kông. Dân s? c?a huy?n này là kho?ng 22.000 ng??i. Tr? s? c?a t?nh Luang Prabang c?ng n?m ? qu?n này. Trong quá kh?, Luang Prabang là th? ?ô c?a m?t v??ng qu?c g?i là Lan Xang ("v??ng qu?c c?a m?t tri?u con voi") t? th? k? 14 ??n n?m 1946. Tr??c n?m 1975, ?ây v?n là th? ?ô hoàng gia, trung tâm c?a Lào. Hi?n t?i, nó là th? ph? c?a t?nh Luông Pha B?ng. Luông Pha B?ng là m?t di s?n th? gi?i c?a UNESCO.

?i?m thu hút c?a Luang Prabang là v? ??p c?a phong c?nh yên bình, ki?n ??trúc và cu?c s?ng hàng ngày c?a ng??i dân n?i ?ây. Các linh m?c Ph?t giáo m?c áo choàng màu cam vào sáng s?m có th? là hình ?nh ??c tr?ng nh?t c?a Luang Prabang. M?t ho?t ??ng yêu thích c?a khách du l?ch là chiêm ng??ng c?nh hoàng hôn ngo?n m?c trên núi Phou Si. T? ?ây, b?n có th? nhìn th?y m?t tr?i t? t? xuôi dòng sông Mê Kông và ng?m nhìn toàn c?nh thành ph? c? trong hoàng hôn. Luang Prabang có nhi?u ??n chùa, h?u h?t các chùa ??u vào c?a mi?n phí. Ngoài ra, Luang Prabang còn cung c?p các ho?t ??ng nh? leo núi, chèo thuy?n và mua s?m ? ch? ?êm, v.v.