T?ng quan

N?m kho?ng 350 km v? phía b?c c?a Viêng Ch?n, Luông Namtha là khu ??nh c? l?n nh?t ? tây b?c Lào n?m trên sông Tha. T?nh này là n?i có khu b?o t?n ?a d?ng sinh h?c qu?c gia Nam Hà và là m?t trong nh?ng vùng s?n xu?t mía và cao su chính c?a Lào.

 N?i này ?ã phát tri?n nh? m?t ?i?m ??n du l?ch v?n hóa và sinh thái b?n v?ng v?i s? giúp ?? c?a các n??c láng gi?ng và m?t s? t? ch?c. Gi?ng nh? Huay Xai, Luông Nam Tha ???c coi là ?i?m d?ng chân c?a h?u h?t du khách ??n t? Trung Qu?c ??n Lào thay vì ?i thuy?n t? Luông Pha Bang và Huay Xai.

N?u b?n mu?n khám phá v?n hóa ??a ph??ng, hãy ??n B?o tàng Luông Nam Tha. Ki?n trúc ??c ?áo và phong c?nh yên bình t?i ??n Samakkhixay Stupa s? ?? l?i cho du khách nh?ng kho?nh kh?c ?áng nh?. N?u b?n yêu thích mua s?m, b?n có th? ghé th?m ch? Luông Nam Tha ho?c Panfa Art ?? mua m?t s? ?? l?u ni?m cho gia ?ình b?n - t?t c? ??u ???c th?c làm b?i các ngh? nhân và công nhân ??a ph??ng. Môi tr??ng s?ng trong r?ng và ??a hình ??i núi s? là n?i lý t??ng cho nh?ng ng??i ?i b? ???ng dài.

N?u b?n mu?n ng?m c?nh quan nông thôn, b?n có th? thuê m?t chi?c xe tuk-tuk ho?c xe ??p quanh các ngôi làng nh? Vieng Phouka, Muang Nalea ho?c Muang Sing. N?u b?n mu?n th? giãn, hãy ??n m?t trong nh?ng d?ch v? xông h?i th?o d??c n?m g?n v?n phòng hàng không bên c?nh Nhà hàng Panda.