T?ng quan

Lào, tên g?i chính th?c C?ng hòa Dân ch? Nhân Dân Lào, là m?t qu?c gia xã h?i ch? ngh?a ? ?ông Nam Á. ?ây là m?t trong ba qu?c gia ? bán ??o ?ông D??ng và là qu?c gia duy nh?t trong bán ??o này hoàn toàn không ti?p giáp v?i bi?n. Lào n?m ? trung tâm c?a l?c ??a ?ông Nam Á, giáp biên gi?i Myanmar và Trung Qu?c ? phía tây b?c, Vi?t Nam ? phía ?ông, Campuchia ? phía tây nam và Thái Lan ? phía tây và tây nam. 

Ngày nay, Lào là m?t qu?c gia k? th?a lãnh th?, l?ch s?, v?n hóa c?a v??ng qu?c Lan Xang Hom Khao t?n t?i trong 4 th? k? là m?t trong nh?ng v??ng qu?c m?nh nh?t và l?n nh?t ? ?ông Nam Á. Tuy nhiên, v??ng qu?c này ?ã tr?i qua nhi?u cu?c xung ??t ???c tách ra thành ba v??ng qu?c nh? là Luông Phrabang, Viêng Ch?n và Champasak. 

Vào cu?i n?a th? k? 20, Lào tr? thành m?t ph?n c?a các qu?c gia ?ông D??ng c?a Pháp. N?m 1945, sau khi Nh?t chi?m ?óng, Lào ?ã giành ???c ??c l?p trong m?t th?i gian ng?n, nh?ng nhanh chóng tr? l?i tay Pháp sau cu?c xâm l??c ?ông D??ng l?n th? hai. Lào giành ???c ??c l?p vào n?m 1953 d??i s? lãnh ??o c?a Sisavang Vong. Sau ?ó, Lào ti?p t?c b??c vào m?t cu?c n?i chi?n kéo dài và nó k?t thúc khi Pathet Lào lên n?m quy?n vào n?m 1975. Trong nh?ng n?m ??u tiên d??i s? cai tr? c?a ??ng C?ng s?n, Lào ?ã nh?n ???c s? h? tr? c?a quân ??i và kinh t? t? Liên Xô. 

Ngày nay, Lào là thành viên c?a Hi?p ??nh th??ng m?i châu Á Thái Bình D??ng, Hi?p h?i các qu?c gia ?ông Nam Á, H?i ngh? th??ng ??nh ?ông Á và La Francophonie. Lào chính th?c tr? thành thành viên c?a WTO vào ngày 2 tháng 2 n?m 2013.Th? ?ô c?a Lào là Viêng Ch?n, và ?ây c?ng là thành ph? l?n nh?t c?a ??t n??c. Bên c?nh ?ó, Luang Phrabang, Savannakhet và Pakse c?ng là nh?ng thành ph? l?n c?a Lào. Lào là m?t qu?c gia ?a s?c t?c nh?ng ng??i Lào là nhóm l?n nh?t chi?m kho?ng 55% t?ng dân s?. Các nhóm khác chi?m 45% dân s? ch? y?u s?ng ? chân ??i và núi.