T?ng quan

Kratie là m?t t?nh ? phía ?ông b?c Campuchia, ti?p giáp v?i Stung Treng ? phía b?c, Mondulkiri ? phía ?ông, Kampong Thom và Kampong Cham ? phía tây, và Tbong Khmum và Vi?t Nam ? phía nam. T?nh l? là th? tr?n Kratie thu?c huy?n Kratie.

Sông Mê Kông ch?y qua t?nh v?i chi?u dài 140 km. Con sông là n?i sinh s?ng c?a nhi?u loài nh? cá heo Irrawaddy, cá và chim. Có hàng tr?m hòn ??o trên sông, h?u h?t b? ng?p trong mùa m?a trong khi xu?t hi?n trên b? m?t vào mùa khô. 

N?m 2007, chính ph? Campuchia ?ã ký k?t xây d?ng m?t con ??p trên sông g?n th? tr?n Kratie. T?nh này s? h?u nhi?u khu r?ng và núi nh? dãy núi Phnom Pram Poan, Phnom Prech và ??n ?i?n cao su.T?nh ???c bao ph? b?i nh?ng khu r?ng nguyên sinh. Trong th?i gian ném bom trong chi?n tranh Vi?t Nam, m?t s? trong ?ó chìm sâu trong n??c, hi?n v?n còn nhìn th?y ? nông thôn. 

T?nh có khí h?u gió mùa v?i mùa mát t? tháng 11 ??n tháng 3, mùa nóng t? tháng 3 ??n tháng 5 và mùa m?a t? tháng 5 ??n tháng 10. Vào mùa m?a, m?c n??c có th? dâng cao t?i 4 mét, ?ây c?ng là mùa l? trong khu v?c.70% dân s? c?a t?nh s?ng d?c theo sông Mê Kông. Trong khi ?ó có m?t c?ng ??ng ng??i Vi?t s?ng ? t?nh, ?ây là n?i sinh s?ng c?a b?y nhóm ng??i b?n ??a Bunong, Kouy, Mil, Khonh, Kraol, Steang và Thamon. 70% dân s? c?a t?nh s?ng ? khu v?c nông thôn, ?ây là m?t trong 4 t?nh c?a Campuchia v?i dân s? b?n ??a ?áng k?.