T?ng quan

Krabi ? mi?n nam Thái Lan n?m d?c theo b? bi?n Andaman và cách Bangkok 814 km. T? Bangkok, b?n s? m?t kho?ng 1 gi? 20 phút ho?c h?n 11 gi? b?ng xe buýt ?? ??n Krabi.

Th? tr?n Krabi là c? s? ?? khám phá t?nh Krabi, m?t khu v?c r?ng r?m v?i nhi?u vách ?á vôi và nh?ng hòn ??o th? m?ng trên bi?n Andaman. Nh?ng ngôi chùa Ph?t n?i các nhà s? ??a ph??ng v?n ? n?m trong các h?c c?a các ?i?m du l?ch hàng ??u trong th? tr?n, hang Tiger. Khách du l?ch có th? ?i phà và ca nô t?i c?ng ven sông ?? ??n các ?i?m l?n, leo núi và b?i trong nh?ng bãi bi?n cát tr?ng ??p nh?t.

Nh?ng hòn ??o yên t?nh và xinh ??p, n?m trên nh?ng bãi bi?n xanh ng?c l?c b?o, ch?c ch?n s? khi?n m?i du khách c?m th?y nh? l?c vào m?t th? gi?i gi? t??ng v?i m?t tr?i nghi?m thú v?. M?t ?i?m h?p d?n khác là l?n bi?n, du khách s? có c? h?i ??m mình trong làn n??c trong v?t, chiêm ng??ng r?n san hô tuy?t ??p và b?i cùng nh?ng chú cá ??y màu s?c ? ?ây.

Krabi là m?t t?nh có nhi?u dãy núi ?á vôi n?m d?c b? bi?n, thách th?c nh?ng ng??i leo núi ? kh?p m?i n?i. ??i v?i nh?ng ng??i nghi?p d?, h? có th? ???c ??m b?o ?? các công c? an toàn khi th? leo núi ? ?ây.