T?ng quan

Koh Rong là hòn ??o l?n th? 2 c?a Campuchia. T? “Rong” có ngh?a là hang ??ng hay ???ng h?m trong ti?ng Khmer. Hòn ??o thu?c xã s? 5, huy?n Mittakpheap, t?nh Sihanoukville cách ??t li?n 25 km. Hòn ??o n?m trong v?nh Thái Lan v?i di?n tích 78 km vuông và 78 km ???ng b? bi?n. ??o hi?n có 4 làng ?ó là Koh Tuich, Doeum D’keuw, Prek Svay, và Sok San. Trong nh?ng n?m g?n ?ây, Koh Rong ???c quy ho?ch tr? thành ?i?m du l?ch m?i nh?n c?a ??t n??c v?i r?t nhi?u khu ngh? d??ng m?c lên. M?i ??t phía ?ông nam hòn ??o là làng Koh Tuich, ?ây là ngôi làng l?n nh?t c?a ??o và là n?i t?p trung các khách s?n, và khu ngh? d??ng n?m r?i rác d?c b? bi?n.

??o Koh Rong là m?t xã ??o m?i ???c thành l?p vào n?m 2000. ?? phát tri?n du l?ch, t?p ?oàn Royal Group ?ã thuê ??t 99 n?m , n?m 2008, t?p ?oàn này ?ã lên k? ho?ch xây d?ng “??o ngh? d??ng thân thi?n v?i môi tr??ng ??u tiên ? châu Á”.

H?u h?t c? dân ??a ph??ng ??u s?ng b?ng ngh? ?ánh b?t và nuôi tr?ng th?y h?i s?n ? quy mô nh?, m?c dù trong nh?ng n?m g?n ?ây, m?t s? ng??i ?ã chuy?n sang làm vi?c trong l?nh v?c du l?ch.