T?ng quan

Ko Samui là m?t hòn ??o thu?c t?nh Surat Thani ? Nam Trung Thái Lan. ?ây là thiên ???ng cho các c?p ?ôi t?n h??ng tu?n tr?ng m?t khi?n m?i ng??i choáng ng?p ngay t? cái nhìn ??u tiên. Vì v? trí ??a lý cách xa Bangkok ? phía nam, du khách ??n Ko Samui ch? y?u là ng??i n??c ngoài. Hòn ??o này c?ng thích h?p cho các gia ?ình vào nh?ng ngày l? b?i nh?ng bãi bi?n ??p mà không quá ?ông ?úc. Tên Ko Samui ???c phiên âm t? ti?ng Thái, có ngh?a là ??o D?a.

?ây là hòn ??o l?n th? ba ? Thái Lan, ???c bao quanh b?i nhi?u hòn ??o nh? v?i phong c?nh ??p cho du khách khám phá. Hòn ??o còn ???c g?i là Viên ng?c ph??ng ?ông c?a Phuket v?i di?n tích 229 km2 và t?t c? các ti?n nghi phù h?p ?? th? giãn. Vào nh?ng n?m 1970, ??o Ko Samui r?t v?ng v? ch? có m?t vài ngôi nhà g? và khách du l?ch ghé th?m. ??u nh?ng n?m 1990, khách du l?ch b?t ??u ??n và t? ?ó, ngành du l?ch ? Ko Samui phát tri?n m?nh m?. Koh Samui hi?n ??ng th? hai ? Thái Lan sau Phuket v? s? l??ng khách du l?ch.

??o Ko Samui có bãi cát tr?ng tr?i dài, làn n??c trong xanh nh? pha lê l?p lánh d??i ánh n?ng m?t tr?i và nh?ng r?n san hô ??y màu s?c thu hút ngay c? nh?ng du khách khó tính nh?t.