T?ng quan

Khammounane là m?t t?nh c?a Lào n?m ? trung tâm c?a ??t n??c, có th? ph? là Thakhek. Vùng ??t này giáp v?i Bolikhamsai ? phía b?c, Vi?t Nam ? phía ?ông, Savannakhet ? phía nam và Thái Lan ? phía tây. Nhi?u dòng ch?y qua t?nh r?i ?? vào sông Mê Kông. Nh?ng khu r?ng r?ng l?n c?a khu b?o t?n ?a d?ng sinh h?c Nakai- Nam Theun là nh?ng h? ch?a quan tr?ng c?a các nhánh sông Mê Kông c?ng nh? các h? ch?a hình thành cho Nam Theun 2 - d? án th?y ?i?n l?n nh?t ? Lào. Thakhek, th? ph? c?a t?nh, là m?t trung tâm th??ng m?i quan tr?ng. Cùng v?i t?nh Bolikhamsai và Savannakhet, ?ây là m?t trong nh?ng khu v?c s?n xu?t thu?c lá chính ? Lào.

Khammounane có ba khu v?c ???c b?o v?. ?ó là khu b?o t?n ?a d?ng sinh h?c qu?c gia Nakai - Nam Theun v?i di?n tích 352.200 ha thu?c dãy Tr??ng S?n và cao nguyên Nakai ? các t?nh Khammouane và Bolikhamxay, khu b?o t?n ?a d?ng sinh h?c qu?c gia Hin Nam có di?n tích 86.222 ha và v??n qu?c gia Phou Hin Poun có di?n tích 150.000 ha. Nh?ng khu r?ng này có nhi?u hang ??ng t? nhiên.??n v?i Khammounane, b?n có c? h?i chiêm ng??ng r?t nhi?u ngôi ??n nh? That Sikhottabong, Wat Pha Sokkhamsene và That Thumphavang Stupa và nh?ng thác n??c hùng v? nh? Tad Kham và Tad Nam Khengkam.