T?ng quan

Kampot là t?nh l? phía tây nam c?a Campuchia, phía b?c giáp v?i t?nh Koh Kong và Kampong Speu, phía ?ông giáp v?i t?nh Takeo, Kep và Vi?t Nam, phía tây giáp v?i t?nh Sihanoukville. T?nh Kampot có 45 km ???ng b? bi?n n?m hoàn toàn trong v?nh Thái Lan. Kampot có kho?ng 627,884 ng??i sinh s?ng trong 8 huy?n, 477 làng. T?nh l? c?a t?nh Kampot ???c ??t t?i th? xã Kampot, thành ph? Toul Meas là thành ph? l?n nh?t c?a t?nh.

Tr??c khi ng??i Pháp ??t chân ??n vùng ??t này, Kampot v?n ch? là m?t ngôi làng nh?. Khi ng??i Pháp hoàn thành công cu?c thôn tính Campuchia, Kampot tr? thành trung tâm hành chính c?a khu v?c v?i v? th? c?a m?t qu?n biên gi?i. N?m 1889, ng??i Pháp tr?c xu?t các nhóm dân t?c khác ra kh?i th? xã, th? xã Kampot ch? còn ng??i Campuchia s?ng bên b? tây sông Prek-Kampot, c?ng ??ng ng??i Hoa s?ng bên b? ?ông con sông, ng??i Vi?t Nam và Malay s?ng trên hòn ??o Traeuy Koh.

Trong th?i k? Khmer ??, Kampot ?ã tr?i qua th?i k? ?en t?i nh?t v?i máu và n??c m?t ?ã ?? xu?ng trên kh?p m?nh ??t này. T?ng c?ng h?n 90,450 ng??i ?ã b? gi?t h?i, tàn sát trong các h? chôn t?p th?.

 

Ngày nay Kampot có r?t nhi?u ti?m n?ng ?? phát tri?n kinh t? và du l?ch. Nh? c?nh quan t? nhiên xinh ??p và yên bình, nh?ng ??ng lúa th?ng cánh cò bay, và nh?ng bãi bi?n trong xanh, Kampot ???c k? v?ng s? t?n d?ng ???c h?t l?i th? t? nhiên c?a mình và tr? thành ?i?m sáng cho du l?ch Campuchia c?ng nh? gi?i quy?t nhu c?u vi?c làm cho ng??i dân.