T?ng quan

Kampong Cham là m?t t?nh thu?c vùng ??t th?p trung tâm c?a sông Mê Kông ? Campuchia. Nó ti?p giáp v?i t?nh Kampong Chhnang ? phía tây, Kampong Thom và Kratie ? phía b?c, Tbong Khmum ? phía ?ông, và Prey Veng và Kandal ? phía nam. T?nh Kampong Cham tr??c ?ây ???c chia thành hai t?nh Kampong Cham và Tbong Khmum. Trong khi vùng ??t phía tây sông Mêkông thu?c v? Campuchia, vùng ??t phía ?ông tr? thành t?nh Tbong Khmum. Tr??c khi phân chia, Kampong Cham là m?t trong nh?ng t?nh l?n nh?t ? Campuchia kéo dài v? phía ?ông t?i biên gi?i v?i Vi?t Nam v?i dân s? 1.680.694 ng??i. Thành ph? Kampong Cham là thành ph? l?n nh?t và là th? ?ô c?a Campuchia.

Trong ti?ng Khmer,  Kampong Cham có ngh?a là c?ng c?a ng??i Ch?m. Bi?u t??ng c?a t?nh là hai con r?n qu?n l?y nhau ???c ??t t?i cây c?u th? ?ô, Kampong Cham. H?u h?t khách du l?ch ??u ?ây vì thành ph? này n?m gi?a hai ?i?m du l?ch n?i ti?ng c?a Campuchia bao g?m Phnom Penh và Siem Reap. 

C? dân c?a t?nh ch? y?u là ng??i dân t?c Khmer, nh?ng có m?t ng??i Ch?m ?áng k? s?ng trong các th? tr?n. H?u h?t trong s? h? là ng??i H?i giáo và Kitô giáo. Kampong Cham có h? th?ng ???ng b? k?t n?i v?i h?u h?t các thành ph? l?n c?a Campuchia, bao g?m Phnom Penh. ???ng cao t?c gi?a Kampong Cham và th? ?ô Phnom Penh ch?y d?c theo sông Mê Kông và xe buýt th??ng xuyên tuy?n này hàng ngày, vì v?y b?n không g?p khó kh?n gì khi ?i gi?a hai thành ph?