T?ng quan

Kalaw là th? tr?n xinh ??p n?m t?i ti?u bang Shan, Myanmar. Th? tr?n nh? yên bình và xinh ??p này n?i ti?ng là ??a ?i?m leo núi thú v? v?i nhi?u du khách ?a khám phá, quãng ???ng leo núi qua nhi?u ??a hình v?i c?nh quan hùng v?, bao g?m c? h? n??c ng?t n?i ti?ng Inle. N?m trên ?? cao 1320 m, Kalaw là th? tr?n xinh ??p v?i khí h?u mát m? ???c bao quanh b?i nh?ng cánh r?ng thông, chu?i, và r?ng râm.

Kalaw là ??a ?i?m lý t??ng cho du khách tr?i nghi?m ?i b? leo núi ? bang Shan, trong hành trình ?i b? leo núi, du khách có c? h?i ghé th?m nh?ng ngôi làng c?a ng??i dân t?c và t?n h??ng không khí mát l?nh c?a vùng cao nguyên. Kalaw th?c s? là ??a ?i?m ?i b? leo núi ???c yêu thích c?a du khách ? Myanmar.

Kalaw ch?u ?nh h??ng c?a n?n v?n hóa ?n ?? và Nepal. C? dân th? tr?n h?u h?t theo ??o Hindu, ??o Nepali Gurkhas, ??o H?i, và ??o Sikh.