T?ng quan

Huay Xai c?ng ???c phiên âm là Ban Houayxay, Huoeisay, Houei Sai, là th? ph? c?a t?nh Bokeo ? phía tây c?a Lào ? biên gi?i v?i Thái Lan. Th? tr?n n?m bên b? sông Mê Kông ??i di?n v?i Chiang Khong ? Thái Lan.V?n phòng nh?p c? Lào n?m cách phía nam th? tr?n 10 km, n?i khách du l?ch có th? ??n c?p visa 30 ngày khi ??n.

Có nhi?u n?i ?? tham quan trong th? tr?n này nh? ch? ??a ph??ng. Ng??i dân n?i ?ây th??ng g?i là ch? bu?i sáng, n?m ? ngo?i ô Ban Muangkeo. ?? ??n ?ó, b?n ph?i ?i theo con ???ng chính d?c theo b? sông Mê Kông. Trên ???ng ??n ch?, b?n có th? ghé th?m nh?ng tàn tích có t? th? k? 20, trên ??nh nh?ng ng?n ??i ? trung tâm th? tr?n là Fort Carnot, là tàn tích c?a th?i k? thu?c ??a Pháp. Hãy ?? Fort Carnot ?? có m?t cái nhìn toàn c?nh v? th? tr?n. 

V?n phòng c?a The Gibbon Experience n?m trên con ???ng chính trong th? tr?n. ?ây là n?i m?t d? án b?o t?n r?ng gây qu? b?ng cách ??a khách vào khu b?o t?n thiên nhiên Bokeo. Tham quan làng Daauw n?m ? trung tâm c?a thành ph? bên c?nh ngôi ??n. ??n ?ây, b?n có th? tham gia ??t l?a tr?i v?i ng??i dân ??a ph??ng và ?n các món ?n truy?n th?ng vào bu?i t?i. N?u b?n mu?n có m?t tr?i nghi?m ?áng nh?, ??ng quên tham gia vào chuy?n ?i b? xuyên r?ng.