T?ng quan

Hua Hin là m?t th? tr?n bãi bi?n c?a Thái Lan, bán ??o phía b?c Malay, cách Bangkok 200 km v? phía nam. ?ây c?ng là m?t trong 8 huy?n c?a t?nh Prachuap Khiri Khan. Hua Hin giáp huy?n Cha-am c?a t?nh Phetchaburi ? phía b?c, V?nh Thái Lan ? phía ?ông, Myanmar ? phía tây và Prachuap Khiri Khan ? phía nam. L?ch s? ghi l?i r?ng vào n?m 1932, Hua Hin v?n là m?t ph?n c?a huy?n Pran Bur, và n?m 1949, Hua Hin ???c tách thành m?t huy?n c?a t?nh Prachuap Khiri Khan. Sau khi chính ph? xây d?ng tuy?n ???ng s?t phía nam Thái Lan, Hua Hin tr? thành th? tr?n ngh? mát bên b? bi?n n?i ti?ng. Tr?i qua nhi?u n?m phát tri?n xã h?i, Hua Hin không ch? là ?i?m ??n ph? bi?n c?a ng??i dân ??a ph??ng mà còn ??i v?i du khách qu?c t?.

Hua Hin có khí h?u nhi?t ??i ?m v?i th?i ti?t nóng quanh n?m. Mùa khô ? Hua Hin kéo dài t? tháng 12 ??n tháng 4 v?i gió mùa ??n vào tháng 5. Nhi?t ?? gi?m nh? gi?a tháng 6 và tháng 8 tr??c khi xu?t hi?n nh?ng c?n m?a l?n t? tháng 9 ??n tháng 11. Do ?ó, th?i gian ?i du l?ch lý t??ng nh?t ? Hua Hin là t? tháng 12 ??n tháng 6 n?m sau. Th? tr?n du l?ch này n?m cách Bangkok 199 km v? phía tây nam v?i nhi?u tuy?n xe buýt ???c k?t n?i. ? Hua Hin, m?i ng??i th??ng ?i d?o ng?m c?nh, ?i lang thang d?c theo b? bi?n ho?c th??ng th?c các món ?n ??a ph??ng trong ch?. Các ph??ng ti?n giao thông ph? bi?n c?a Thái Lan nh? xe máy, taxi và tuk-tuk c?ng có s?n ? ?ây ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a du khách.