T?ng quan

Hpa-An hay Pa-An là th? tr?n xinh ??p thu?c bang Kayin, Myanmar. Th? tr?n này là th? ph? c?a bang Kayin. Hpa-An có s? dân 41,501 ng??i và là n?i sinh s?ng c?a ng??i Karen.

Hpa-An có khí h?u nhi?t ??i gió mùa, ?m áp quanh n?m. Mùa ?ông trùng v?i mùa khô c?a khu v?c này b?t ??u t? tháng 12 và kéo dài ??n tháng 4 n?m sau. Mùa m?a b?t ??u t? tháng 5 cho t?i tháng 10. Nh?ng c?n m?a l?n th??ng b?t ??u t? tháng 6 ??n tháng 8, l??ng m?a tháng 8 có th? lên ??n 1,100 mm.

Hpa-An n?i ti?ng v?i các ?i?m du l?ch hút khách. Shweyinhmyaw là ngôi chùa n?m ? rìa tây b?c th? tr?n, ?ây là n?i lý t??ng ?? ng?m hoàng hôn. Du khách có th? chiêm ng??ng c?nh m?t tr?i l?n ? trên tòa tháp trong chùa ho?c bên b? sông g?n ngôi chùa này. Kan Thar Yar là h? n??c nh? bên rìa nam c?a th? tr?n v?i c?nh quan th? m?ng, cây c?u b?c qua h? n??c t? ng?n Zwegabin là ??a ?i?m lý t??ng ?? ?i d?o vào bu?i t?i. ??ng Saddan là m?t hang ??ng l?n n?m trong th? tr?n, hang ??ng này có ch?a r?t nhi?u t??ng Ph?t v?i các pho t??ng b?ng ?á, t??ng Ph?t n?m nghiêng,...Bên c?nh ?ó, Kyauk Kalap, ??ng Kaw Ka Taung, v??n Lumbini, ??nh Zwegabin, hang D?i c?ng là nh?ng ?i?m du l?ch n?i ti?ng ? Hpa-An.