T?ng quan

Hà N?i - th? ?ô c?a Vi?t Nam, là m?t trong nh?ng th? ?ô c? x?a nh?t trên th? gi?i v?i truy?n th?ng, l?ch s? và v?n hóa lâu ??i nh? Khu ph? c? và Thành c?. Hà N?i thu hút khách du l?ch v?i v? c? kính c?a nh?ng con ???ng ?i?n hình và nh?ng di tích n?i b?t t? V?n Mi?u, nh?ng tòa nhà mang ??m d?u ?n th?i k? thu?c ??a Pháp nh? khách s?n Sofitel Metropole ??n Khu ph? Pháp, Nhà hát l?n, Chùa M?t C?t. Các di tích và th?ng c?nh khác ? Hà N?i bao g?m L?ng Ch? T?ch, H? Hoàn Ki?m, ??n Ng?c S?n, H? Tây, Chùa H??ng và các b?o tàng n?i ti?ng nh? B?o tàng Dân t?c h?c.

Nh? h?u h?t các vùng c?a Vi?t Nam, Hà N?i có khí h?u nhi?t ??i. Mùa hè kéo dài t? tháng 5 ??n tháng 9 v?i nh?ng c?n m?a rào và nhi?t ?? trung bình kho?ng 29 ?? C. Mùa ?ông kéo dài t? tháng 11 ??n tháng 3 n?m sau v?i nhi?t ?? trung bình 15 ?? C.

Máy bay là cách nhanh nh?t và thu?n ti?n nh?t ?? ??n Hà N?i t? các ?i?m ??n n?i ti?ng khác ? Vi?t Nam nh? Sài Gòn, V?ng Tàu, ?à N?ng, H?i An, Hu?, Nha Trang hay ?à L?t. ?? di chuy?n quanh Hà N?i, b?n có th? ch?n xe buýt, taxi, xe ??p, xe máy ho?c xích lô.

Là ?i?m ??n n?i ti?ng nh?t ? Vi?t Nam, Hà N?i cung c?p nhi?u lo?i ch? ? cho khách du l?ch t? khách s?n h?ng sang cho ??n nh?ng khách s?n bình dân.

?m th?c Hà N?i c?ng là m?t ?i?m n?i b?t c?a thành ph? này, trong ?ó các món ?n ph? bi?n nh?t là Ph?, bánh mì, c?m, v.v.