T?ng quan

N?m cách th? ?ô Hà N?i kho?ng 300 km, Hà Giang là m?t trong nh?ng ?i?m ??n tuy?t v?i nh?t ?? th??ng ngo?n phong c?nh núi non hùng v? ? Tây B?c Vi?t Nam. 

V?i l?ch s? phát tri?n 120 n?m, Hà Giang là m?t thành ph? m?i ph?i ??i m?t v?i r?t nhi?u khó kh?n v? v? trí không thu?n l?i và c? s? h? t?ng th?p, nh?ng g?n ?ây, n?i này ?ã thay ??i r?t nhi?u ?? thu hút m?t l??ng l?n du khách. 

Th?i ti?t ? ?ây mát m? vào mùa hè và l?nh vào mùa ?ông. Hà Giang n?i ti?ng v?i di?n tích ?á vôi r?ng l?n cùng s? hình thành ??c ?áo c?a nh?ng ??nh ?á, hang ??ng t? nhiên huy?n ?o v?i hình d?ng th?ch nh? tuy?t ??p và nh?ng khu r?ng tráng l?.

Ngoài ra, khám phá v?n hóa ??c ?áo c?a các dân t?c thi?u s? là m?t tr?i nghi?m thú v? cho khách du l?ch. B?n s? có c? h?i bi?t v? t?c l? c??i h?i, ma chay,th? cúng, l? h?i c?a ng??i dân n?i ?ây. Cách t?t nh?t ?? khám phá Hà Giang là tham gia tour trekking ho?c ?i xe máy ??n th?m các thôn dân t?c s?ng tách bi?t. ??n ?ây, b?n s? ???c chào ?ón b?i nh?ng ng??i dân ??a ph??ng thân thi?n và th??ng th?c m?t món ?n r?t ??c bi?t là th?ng c?.?? ??n Hà Giang, b?n có th? di chuy?n b?ng ô tô ho?c xe máy t? Hà N?i và qua V?nh Phúc, Phú Th? và Tuyên Quang.