T?ng quan

Chiang Mai là thành ph? l?n th? n?m c?a Thái Lan (theo quy mô dân s?) và là th? ph? c?a t?nh Chiang Mai. Chiang Mai n?m trên ??a hình ??i núi cao nh?t c?a Thái Lan. Thành ph? ch?y d?c theo b? bên ph?i c?a sông Ping, m?t trong nh?ng nhánh l?n nh?t và quan tr?ng nh?t c?a sông Chao Phraya. Th? tr?n Lamphun c?a t?nh Lamphun li?n k? v?i thành ph? Chiang Mai ? b? trái sông Ping. Hai khu ?ô th? li?n k? này t?o thành Khu ?ô th? Chiang Mai.

Chiangmai cách Bangkok kho?ng 700 km v? phía b?c - m?t khu ?ô th? quan tr?ng ? phía b?c Thái Lan. Chiangmai yên bình v?i khí h?u mát m? và ??a hình lý t??ng, thích h?p cho các ho?t ??ng du l?ch và ?ây c?ng là ?ô th? c?a t?nh Chiang Mai. Trong nh?ng n?m qua, Chiang Mai v?n duy trì truy?n th?ng c?a m?t trung tâm th? công m? ngh? n?i ti?ng, s?n xu?t các s?n ph?m làm t? l?a, g?, b?c và g?m, v.v ... ?ây là trung tâm mua s?m th? công m? ngh? l?n nh?t Thái Lan.

Th?i gian ??p nh?t ?? du l?ch Chiang Mai là t? tháng 11 ??n tháng 3 n?m sau v?i th?i ti?t d? ch?u nh?t là vào bu?i sáng và bu?i t?i, tr?i l?nh và h?i n?ng. Th?i gian này c?ng có nhi?u l? h?i l?n nh? Loy Krathong, Yi Peng vào tháng 11, l? h?i hoa tháng hai. ??u n?m c?ng là lúc hoa anh ?ào n? kh?p m?i n?o ???ng. Do ?ó, Chiang Mai vào kho?ng th?i gian này r?t ?ông khách du l?ch.