T?ng quan

Champasak là m?t t?nh ? phía tây nam Lào, ti?p giáp v?i Thái Lan và Campuchia. ?ây là m?t trong ba vùng lãnh th? n?m ? Lào, thu?c V??ng qu?c Lan Xang. T?nh Champasak có di?n tích 15.415 km², giáp t?nh Salavan ? phía b?c, t?nh Sekong ? phía ?ông b?c, t?nh Attapeu ? phía ?ông, Campuchia ? phía nam và Thái Lan ? phía tây. Sông Mê Kông là m?t ph?n c?a biên gi?i v?i n??c láng gi?ng Thái Lan. Qu?n ??o Si Phan Don n?m ? phía nam c?a t?nh, giáp v?i Campuchia.

Champasak có kho?ng 20 ngôi ??n. Các tàn tích c?a ?? ch? Khmer c?a Wat Phou n?m ? trung tâm qu?n Champasak. Wat Phou ?ã ???c UNESCO công nh?n là Di s?n Th? gi?i vào ngày 14 tháng 12 n?m 2001. ?ây là khu v?c th? hai ? Lào ???c công nh?n. Qu?n th? ??n ???c xây d?ng theo phong cách Khmer, nhìn ra sông Mê Kông và là m?t ngôi ??n Hindu quan tr?ng c?a ?? qu?c Khmer. ? cùng m?t v? trí là tàn tích c?a các di tích khác c?a Angkor. Wat Phou Asa là m?t ngôi ??n Hindu-Khmer c? ???c xây d?ng trên t?ng ?á b?ng ph?ng c?a núi Phou Kao Klat Ngong ? qu?n Pathoumphone. Wat Wat Luang và Wat Tham Fai ???c xây d?ng vào n?m 1935. Có m?t tu vi?n và m?t ngôi ??n Ph?t nh? trên Wat Phra Bat và Wat Tham Fai.

Kênh Tormor Rocky là di s?n qu?c gia th? 15 t?i Lào n?m cách Wat Phou Champasak kho?ng 11 km v? phía ?ông nam ? b? trái sông Mê Kông. Bên c?nh ?ó, B?o tàng Di s?n L?ch s? Champasak ? Pakse cung c?p ki?n ??th?c sâu s?c v? l?ch s? c?a Lào c?ng nh? di s?n v?n hóa và ngh? thu?t c?a nó.