T?ng quan

Battambang hay còn ???c g?i v?i tên Krong Battambang là th? ph? c?a t?nh Battambang mi?n tây b?c c?a Campuchia. Thành ph? ???c hình thành t? th? k? 1 d??i tri?u ??i Khmer. Ngày nay, Battambang ???c coi nh? trung tâm s?n xu?t lúa g?o c?a Campuchia v?i l??ng g?o xu?t kh?u luôn ??ng ??u ??t n??c. Trong quá kh?, thành ph? t?ng là trung tâm th??ng m?i và là th? ph? c?a t?nh Siamese t? n?m 1795 ??n 1907. H?u h?t c? dân trong thành ph? ??u là ng??i Khmer, ngoài ra còn có m?t b? ph?n nh? ng??i Vi?t Nam, Lào, Thái Lan, và Trung Qu?c. Ngày nay, thành ph? là ?i?m trung chuy?n giao thông quan tr?ng n?i li?n th? ?ô Phnom Penh v?i Thái Lan.

Gi?ng nh? h?u h?t các khu v?c khác ? Campuchia, Battambang ?ã tr?i qua r?t nhi?u th?ng tr?m trong l?ch s?. Ngay t? nh?ng bu?i ban ??u, thành ph? ?ã là th??ng c?ng quan tr?ng c?a ??t n??c, ??c bi?t là trong th? k? 18. Vào th?i ?i?m ?ó, dân s? c?a thành ph? ??c tính lên t?i 2,500 ng??i sinh s?ng d?c theo b? sông Sangkae. N?m 1795, v??ng qu?c Siam t?m công và thôn tính mi?n tây b?c Campuchia bao g?m vùng ??t thu?c Banteay Meanchey, Battambang, Oddar Meanchey, Pailin và Siem Reap. Ng??i Siem ki?m soát Battambang cho ??n n?m 1907 khi thành ph? này r?i vào tay ng??i Pháp, tr? thành m?t ph?n c?a Liên Bang ?ông D??ng.