T?ng quan

Bangkok là th? ?ô và là thành ph? ?ông dân nh?t ? Thái Lan v?i di?n tích 1568,7 km2. Bangkok n?m ? ??ng b?ng sông Chao Phraya mi?n trung Thái Lan v?i dân s? kho?ng 8 tri?u ng??i. Tính c? khu v?c ?ô th? Bangkok, dân s? c?a thành ph? là h?n 14 tri?u ng??i, chi?m h?n m?t ph?n n?m dân s? c?a ??t n??c và v??t t?t c? các khu v?c ?ô th? khác ? Thái Lan.

T? m?t th? tr?n nh? ? v??ng qu?c Ayutthaya vào th? k? 15, Bangkok ?ã nhanh chóng m? r?ng nh? th??ng m?i và tr? thành ??a ?i?m c?a hai th? ?ô Thonburi n?m 1768 và Rattanakosin vào n?m 1782. V?i vai trò là th? ?ô c?a Siam, Bangkok ?ã ch?ng ki?n s? hi?n ??i hóa nhanh chóng c?a ??t n??c và nh?ng bi?n ??ng chính tr? l?n c?a Thái Lan t? th? k? 19 ??n nay. Thành ph? Bangkok ?ã phát tri?n m?nh m? t? nh?ng n?m 1960 và ngày nay ?óng vai trò hàng ??u trong chính tr?, kinh t?, giáo d?c và truy?n thông ? ??t n??c Thái Lan hi?n ??i. S? bùng n? kinh t? c?a ?ông Nam Á trong nh?ng n?m 1980 và 1990 ?ã thúc ??y nhi?u công ty ?a qu?c gia ??t tr? s? khu v?c c?a h? t?i Bangkok. Bangkok hi?n nay là m?t trung tâm kinh t? và tài chính khu v?c.

Ngoài ra, Bangkok vô cùng n?i ti?ng v?i s? ?a d?ng phong phú c?a ?m th?c ??c ?áo, công viên gi?i trí và các trung tâm mua s?m, v.v ... Khách du l?ch có th? d? dàng tìm th?y nhi?u trung tâm mua s?m ???c trang b? ?i?u hòa không khí bán các m?t hàng nh? l?a, ?á quý, ??ng, ?? n?i th?t và vô s? ?? th? công ???c qu?c t? ng??ng m?. Bangkok c?ng ???c bình ch?n là "thành ph? du l?ch thân thi?n" và luôn n?m trong nh?ng ?i?m thu hút khách du l?ch hàng ??u trên th? gi?i.