T?ng quan

N?m trong vùng ??ng b?ng khô h?n bên b? b?c sông Ayeyarwady, mi?n trung Myanmar, cách Mandalay 145 km v? phía tây nam, Bagan ???c ví nh? m?t Mandalay thu nh? v?i di?n tích 40 km vuông. ?ây là ??a ?i?m kh?o c? quan tr?ng n?i ?ã t?ng là trung tâm v?n hóa c?a Myanmar trong l?ch s? v?i nhi?u ngôi chùa mang phong cách ki?n trúc ??c ?áo ? ?ông Nam Á v?n còn hi?n h?u ??n ngày nay.

Bagan n?m trong khu v?c nhi?t ??i gió mùa v?i m?t mùa m?a và m?t mùa khô. Du khách không nên du l?ch t?i Bagan trong kho?ng t? tháng 3 ??n tháng 5 b?i vì ?ây là nh?ng tháng nóng nh?t trong n?m. Th?i gian ??p nh?t ?? ?i du l?ch Myanmar là t? tháng 11 ??n tháng 2 n?m sau.

Bagan là thành ph? xinh ??p v?i nhi?u ngôi chùa c? và khinh khí c?u. Shwezigon là công trình ki?n trúc tôn giáo tiêu bi?u c?a thành ph? ???c xây d?ng t? nh?ng n?m ??u c?a th? k? 11. Ananda Pahto ???c coi là ngôi chùa quan tr?ng nh?t ? Bagan. ?ây là m?t trong nh?ng ngôi chùa cu?i cùng còn sót l?i c?a tri?u ??i Pagan. Bên c?nh ?ó, Sulamani Pahto, Pya-Tha-Da Paya và Htilominlo Pahto là nh?ng ngôi chùa du khách ??ng b? l? khi ??n v?i Bagan.